fbpx

Política de privadesa

I. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, «GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL», «PARENTESIS», «PARENTESIS GRUP» «www.parentesisgrup.com» (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

• La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) .

• El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).

• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en el lloc web és:

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., proveït de CIF: B67218669

• Direcció: Pol. Ind. Can Guinyola, nau 13, 08680, Gironella, Barcelona

• Telèfon de contacte: +34 617 95 83 76

• Correu electrònic de contacte: rgpd @ parentesisgrup.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recollides per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran gestionades per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 de l’RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals.

• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.

• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.

• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. són dades identificatives – incloent imatge i veu-, de contacte, de facturació, estadístiques, curriculars i professionals de conformitat amb el que estableix el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals.

En el cas que GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. hagués de tractar dades de caràcter sensible, només tractarà aquesta categoria de dades dels seus empleats i únicament els imprescindibles i de forma accessòria per poder mantenir la relació laboral, comptant com a base legal l’interès legítim.

Per al tractament qualsevol altra dada personal de les categories especials, i d’una altra finalitat i / o interessat, caldrà en tot cas el consentiment explícit de l’Usuari per a un o diversos fins específics.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades ha d’estar fonamentada, llevat d’algunes excepcions, en alguna de les següents previsions:

• Consentiment: Si ha marcat la casella corresponent en un Formulari o full d’inscripció / sol·licitud / …, la base legal per enviar informació sobre altres serveis és el seu propi consentiment. Pot retirar-ho en qualsevol moment, en exercici dels drets corresponents.

• El tractament és necessari per a executar un contracte, o acord i condicions d’accés a un servei contractat.

• És necessari per complir una obligació legal.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, podran ser emprades per mantenir una comunicació fluïda i dinàmica amb els Usuaris a través de qualsevol mitjà, inclòs a través de Xarxes Socials i mitjans de missatgeria instantània. En aquests casos, sens perjudici de l’aplicació de la Política de Privacitat de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., també serà d’aplicació la Política de Privacitat de la Xarxa Social o mitjà de missatgeria instantània corresponents. Recomanem analitzi aquestes Polítiques de Privacitat en detall.

Serà possible la gravació de trucades telefòniques per motius de qualitat del servei i seguiment de la resolució d’incidències; i / o amb l’objecte de complir amb l’objecte de la relació comercial o compromís adquirit amb l’Usuari.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, SL, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Finalitats específiques

Selecció de personal

La informació que voluntàriament es pugui aportar per l’Usuari servirà per poder gestionar la seva participació en els processos de selecció de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. Si vol, i així ho sol·licita, l’Usuari podrà rebre informació dels processos de selecció oberts i presentar candidatura a aquells que consideri que el seu perfil és idoni.

La informació rellevant en aquests casos consistirà en informació relativa a dades identificatives, de formació i experiència, així com interessos personals i professionals. Posteriorment, i en cas de ser contractat, es gestionaran les dades precises per poder formalitzar la vinculació laboral, com ara dades d’afiliació, bancaris i de salut imprescindibles per a l’adaptació de el lloc de treball.

Tota la informació serà tractada amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la legislació vigent.

Venda d’imatges i àudios d’arxiu

En el cas d’estar interessat en obtenir alguna còpia d’algun dels productes videogràfics i / o sonors; així com imatges d’arxiu o un altre material gràfic, cal tractar les dades personals del peticionari per poder gestionar la sol·licitud. En aquest cas, és possible que addicionalment es sol·liciti alguna altra dada, com ara dades de contacte i / o enviament així com bancaris per efectuar els eventuals càrrecs.

Difusió i accions divulgatives sense ànim de lucre

A la secció anomenada «Ràdio Gironella» i amb url https://parentesisgrup.com/radiogironella/, és possible que es difonguin imatges i àudios. La intenció principal d’aquest apartat és difondre imatges de contingut històric, aportades pels mateixos interessats, descendents i / o extretes de fons documentals públics o privats.

Així mateix es pujaran àudios -en format podcast principalment, però no únic-, en què podran quedar enregistrades les veus dels interessats, fent-ne difusió dels mateixos.

En qualsevol cas es sol·licitarà el consentiment explícit en aquells casos que així sigui necessari; sent sempre la finalitat última la de transmetre coneixement, difondre continguts i realitzar tot un conjunt d’accions divulgatives en que primarà -en totes elles- el seu caràcter d’ànim sense lucre i no comercialització dels continguts.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: el necessari per a l’execució de l’encàrrec i / o petició, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió; sent com a mínim respectat el període legalment establert

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Decisions automatitzades

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no adopta decisions que puguin afectar l’Usuari basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

Destinataris de les dades personals

Les dades es podran comunicar o cedir a tercers, quan així estigui expressament informat i hi hagi el consentiment de la persona interessada.

També es podran comunicar, si correspon legalment, a

• Una obligació legal,

• Quan les dades es tracten en els sistemes d’una tercera empresa, contractada com a encarregada del tractament, es podrà informar sobre l’existència i, si s’escau, la identitat dels encarregats del tractament, amb informació de l’adreça web corresponent.

En cas que el responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades. No serà precís en aquells casos en que el tercer es trobi en un Estat amb la condició de nivell adequat per la Comissió Europea o que disposi d’algunes de les garanties previstes normativament.

El responsable del tractament es compromet que tots els seus col·laboradors compleixen amb la legislació vigent, sigui perquè l’ha verificat o sigui perquè aquests així ho han manifestat i / o acreditat.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat de internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. i podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

Dret de supressió ( «el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitamentement; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.

Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament amb la referència «RGPD-GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L.», especificant:

• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia de l’DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

• Domicili a efecte de notificacions.

• Data i signatura de la persona sol·licitant.

• Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podran enviar-se a la següent adreça:

• correu electrònic: rgpd @ parentesisgrup.com, degudament signat mitjançant certificat digital i indicat l’objecte de la seva petició i justificació.

• Adreça postal: Pol. Ind. Can Guinyola, nau 13, 08680, Gironella, Barcelona

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L., i que per tant no són operats per GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. Els titulars d’aquests llocs web hauran de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Registre d’Activitats del Tractament de l’Entitat

De totes maneres, s’adjunta el Registre d’Activitats del Tractament amb tota la informació que correspon:

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat i de Cookies del mateix.

GRUP PARENTESIS IMATGE I SO, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat i de Cookies, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat i de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia 17 d’Abril 2020 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.